Satanismus

Pentagramy a bafomety

3. listopadu 2006 v 16:21 | Hanulka
hmmmmmm satanismus je velmi zajímavý..prot ho sem také dávám

Symboly Satana...

20. října 2006 v 16:41 | Hanulka

Symboly Satana

Jako symboly Satana je často používán : číslo 666 (podle Janova zjevení je toto číslo symbolem Antikrista hlásajícího příchod ďábla-Satana: …viděl jsem šelmu,….dělala znamení ke cti té první šelmy, vykonávala veškerou její moc,… kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.) další symboly Ďábla jsou obrácený kříž, obrácený pentagram, had, drak, kozel, netopýr, kentaur
Jako ochranný prostředek proti ďáblu je považován: pentagram, oktogram, hákový kříž

Co je Satanismus ?

20. října 2006 v 16:40 | Hanulka

Co je Satanismus

Satanismus je vlastně výhonkem křesťanství. Satan je fakticky součástí křesťanského náboženství.Předmětem uctívání v kultickém satanismu je vůdce vzbouřených andělů Satan. Křesťanská teologie a tradice zná celou řadu jmen, která se vztahují k této vůdčí bytosti duchovního zla. Nejznámějšími jmény jsou Ďábel (řecky "Diabolos", totéž co v hebrejštině "Satan", tedy pomlouvač, neboli žalobce, podobně jako u soudu), Lucifer (latinsky "Světlonoš") a další jména. Dnešní satanisté se dělí na několik kategorií.
1. Prvním typem satanistů jsou většinou lidé, kteří protestují proti křesťanské morálce a v satana jako v duchovní bytost často ani nevěří. Křesťanskou morálku považují za pokryteckou, slabošskou a škodlivou. Hlásají víru v člověka, který není spoután žádnými omezeními, žije volně a pokud vysloveně a bezdůvodně neškodí, je mu vše dovoleno
2. Druhý typ satanismu vytvářejí především mladí lidé svou účastí na tvorbě nové kultury, která zavrhuje tradiční hodnoty krásy, dobra, života apod. Proti tomu se ve výtvarných a literárních dílech a především v metalové hudbě objevují témata hnusu, krve, smrti masakrů atd. Tito satanisté chtějí především hlavně co nejvíce šokovat a vydráždit své okolí. Často se jim to i s pomocí oděvu, účesu či typických satanských symbolů daří.
3. Třetí typ - náboženští satanisté se ke své víře hrdě a otevřeně hlásí. Vytvořili si vlastní satanistické náboženství a uctívají satana jako reálně existující duchovní bytost. Vzývají ho a věří, že jim na toto vzívání odpovídá, dává jim sílu a vede je. Mohou provádět i rituály včetně krvavých obětí. I v Česku se našly oltáře s kosterními pozůstatky malých zvířat. Satanismus jak ho známe dnes má kořeny v posledním desetiletí minulého století v jedné mystizující sektě nazývané Ordo Templi Orientis, řád O.T.O. - Orientálních templářů tehdy založili Karl Kellner a Franz Hartmann.
Crowleyův thelemický řád O.T.O., který bývá označován za pramen moderního satanismu, uvádí svoji filosofii jako egoistickou cestu vlastního "Já". Thelema i Crowley prosazují demagogické a manipulující jednání osobnosti, na čemž není z pohledu vlastního ega nic odpuzujícího, natož "špatného". Mocensky působící člověk se stává výzvou k rozvoji ostatních. Nelíbí-li se někomu být manipulován, musí rozvinout své síly tak, aby mohl sám manipulovat jinými. Pokud ale z jakýchkoli důvodů neuplatní svoji vnitřní sílu, bude otrokem a potřebuje být ponižován. A ten, který si vybral cestu otroka, zůstane otrokem. Budete-li se k němu chovat uctivě, bude vás nenávidět, za bezohlednost vás bude milovat… Takto chápané "Zlo" způsobuje evoluci, která je všeobecně chápána jako "Dobro"… Filosofie Thelemy vyrůstají ze známých Nietschových tezí, že nelze donekonečna ustupovat slabým bez reálné hrozby zániku evoluce i lidstva.

== Satanské devatero ==

20. října 2006 v 16:39 | Hanulka
== Satanské devatero ==
1. Satan znamená ukájení choutek, nikoli odříkání!

2. Satan znamená živoucí existenci, nikoli vymyšlené spirituální báchorky!
3. Satan znamená neposkvrněnou moudrost, nikoli pokrytecký sebeklam!
4. Satan znamená laskavost k těm, kdo ji zasluhují, nikoli lásku, vyplýtvanou na nevděčníky!
5. Satan znamená pomstu, nikoli nastavení druhé tváře!
6. Satan znamená odpovědnost vůči odpovědným, nikoli péči o psychické upíry!
7. Satan znamená člověka jako pouhé zvíře, někdy lepšího, mnohem častěji však horšího než ti, co kráčejí po čtyřech, člověka, jenž se díky božskému duchovnímu a intelektuálnímu vývoji stal nejzkaženějším zvířetem!
8. Satan znamená všechny takzvané hříchy, jelikož vedou k fyzickému, mentálnímu nebo emočnímu uspokojení!
9. Satan je nejlepším přítelem, jakého kdy církev měla, jelikož ji po celá ta léta pomáhal udržovat v chodu

Historie satanismu

20. října 2006 v 16:38 | simone
Obrácený [[pentagram]] s hlavou kozla, <br />jeden z hlavních [[symbol]]ů satanismu]]
'''Satanismus''' je souhrnný název pro větší počet [[náboženství|náboženských]], [[filosofie|filosofických]] nebo nábožensko-parodických hnutí, která uctívají [[Satan]]a. V řadě případů jde o neskrývanou parodii nebo negaci [[křesťanství]]. Většina společnosti hledí negativně na satanismus obecně, aniž by rozlišovala mezi relativně neškodnými [[parodie]]mi, formalizací běžného sobeckého a [[konzum]]ního způsobu života a skutečně nebezpečnými a nečetnými destruktivními skupinami, praktikujícími [[rituální vražda|rituální vraždy]].
Satanisté jsou považování za služebníky ďábla a za největší nepřátele boží, takže je satanismus přímým protikladem křesťanství. Ale Satanismus na sebe může brát mnoho podob. Jeho základní principy lze nalézt v díle Antona Szandora LaVeye, jehož Satanská bible vysvětluje, co znamená být Satanistou.
Satanisté jasně rozlišují mezi svou vírou a uctíváním Ďábla. V satanistické víře je satanova podoba považována za pouhý archetyp, zatímco uctívači Ďábla se soustřeďují na skutečnou, zbožštěnou postavu Satana. Ať se Satanisté od uctívačů Ďábla jakkoliv distancují a jakkoliv zdůrazňují, že jejich víra má filozofičtější charakter, nemohou uniknout podezření a zlobě světa kolem sebe a jsou obviňováni za všeho možného od morálního úpadku společnosti až po rituální vraždy nemluvňat.
Počet příznivců satanismu není možno ani odhadnout. Satanismus tvoří na sobě nezávislé skupiny, řády či lóže i jednotlivci, mezi nimiž nemusí být a nebývá žádná komunikace ani vzájemné uznání jako skutečných satanistů.
{{pahýl}}
== Satan ==
[[Satan]] bývá často nazýván také Ďábel, Belzebub, Azaliel, Baal či Belial. Slovo Satan se ovšem se slovem Ďábel nebo démon nedá ztotožnit, neboť Ďábel je postava objevující se téměř ve všech náboženstvích a to ještě před vznikem křesťanství. Ďábel je název pro stvoření způsobující a konající zlo v jakékoliv jeho podobě, ve své podstatě je Ďábel ztělesněním zla. Jeho vyobrazení bývá v mnoha případech shodné nebo velice podobné. Démoni jsou oproti tomu bez konkrétní podoby a mohou páchat jak zlo, tak dobro. Hebrejsky "HA SATAN" znamená Odpůrce, žalobce.
Bible vysvětluje existenci Satana vzpourou archanděla, kdysi zvaného [[Lucifer]] (=nositel světla), který se vzepřel spásnému Božímu plánu, určenému pro člověka, a který byl proto i se svými stoupenci, odbojnými anděly, svržen do podsvětí, jehož je nyní pánem. I když toto vysvětlení není úplně přesné, dalo by se říci, že absolutní zlo představuje Ďábel a absolutní dobro Bůh, a jako je Kristus poslem Boha, Je Satan poslem Ďábla pokoušet Krista a člověka. I sama Bible se často rozchází v rozdílu Ďábla a Satana neboť se tyto postavy objevují samostatně. Jelikož byl podle Bible Ďábel již přítomen stvoření světa a Lucifer svrhnut do podsvětí až později a poté proměněn v Satana měl by být rozdíl jasný, ale není. Dá se však říci, že Satan je archanděl Lucifer proměněný na démona Satana, žijící v podsvětí a sloužící Ďáblu.
== Historie Satanismu ==
Počátky satanismu se běžně spojují až s obdobím středověku. Jeho charakteristické prvky se však projevily již v prvních stoletích exisetence křesťanství. Za zvlášť podnětné pro pozdější satanismus lze považovat antické divadelní frašky, parodující křesťanské mše. Právě tyto hříčky komediantů vytvořily základní a pestrý výběr zesměšňujících prvků, které, jak se zdá, dodnes ani příliš nezměnily svoji formu ani obsah. Nástup křesťanství do mocenských pozic v římské říši (od 4. stol.) tyto divadelní frašky odstranil z veřejného života. V ústraní a v paměti nepřátel Krista však přežívaly dál.
O prvním satanském spolku se dochovaly zprávy z doby počátku křesťanství. Původně mělo jít o část sekty zvané mesalini, nacházející se převážně v Antiochii. Někteří z těchto mesalinů začali uctívat Satana. Proto se jim začalo říkat sataniani. O této sektě se dochovaly zprávy ještě z 11. století. jejich obřady se vyznačovaly hromadným sadismem a masochismem, pohlavním míšením ve tmě, údajně i lejnožroutstvím i kultickým zabíjením dětí. To vše měli provádět proto, aby ze sebe odstranili všechno božské a stali se tak snadnější kořistí démonů a tím i samotného Ďábla. O další podobné společnosti jsou zprávy ze 13. století z Německa. Obyvatelé východního Frízska odmítli odvádět desátky církvi a ze vzdoru (podle bully papeže Řehoře IX. z r. 1233) údajně přistoupili k uctívání Satana. Říkalo se jim luciferiáni. Jejich zvyky a obřady, jak jsou popisovány v papežské bulle, se výrazně shodovaly se způsoby, které praktikovali pozdější satanisté. Objevovaly se při nich symboly ropuchy, černého kocoura, kostlivce a používali zvláštní hesla, kterými se navzájem zdravili. Měli hlásat, že Satan byl neprávem odsouzen a že se opět dočká své nádhery a slávy.
V minulosti mívali přívrženci Satana ještě řadu dalších zvyků, mezi které patřilo umísťování podoby kříže na podešve obuvi, aby mohli šlapat po svatém symbolu. Součástí satanských rituálů byly tzv. černé mše, neboli mše svatého Sécaireia. Černá mše hanobila katolický obřad. Měla se odbývat zpravidla na opuštěném rozbořeném kostele, nebo na podobném kultickém místě. Mši sloužil nehodný kněz se svou milenkou, nebo s prostitutkou. Obvyklá menší liturgie byla mumlána pozpátku, hostie byla černá se třemi ďábelskými růžky. Místo vína měl černý kněz přisluhovat vodou ze studny, do kterého byla předtím vhozena těla nekřtěných dětí. Znamení kříže dělal nohou na zemi. Světlo obstarávaly černé svíce. Za oltář sloužilo tělo nahé ženy. Černé mše byly nezřídka provázeny psychotickými stavy přítomných, jejich hysterickými záchvaty, spiritistickými a podobnými projevy. Ke zvýšení magické síly byly údajně používány i lidské oběti. Obřady byly tradičně uzavírány hromadnými sexuálními výstřednostmi. Černých mší existuje množství variant. Rituály bývaly zpravidla orientovány podle toho, co si od nich vykonavatelé slibovali (poškození nepřítele nebo jeho smrt, vyvolávání mrtvých, milostná magie apod.).
Původně měl být satanismus jen záležitostí nejnižších vrstev jako určitá forma projevu odporu proti církevní i světské vrchnosti, avšak je historicky doloženo, že byl praktikován i v nejvyšších kruzích, zejména ve Francii v 16. - 18. století. Jako důvody, které měly vést příslušníky vyšších kruhů k satanismu, se dnes uvádí kromě víry v magii především duševní poruchy, deviace a také touhy po vynalézavých erotických zážitcích.
== Co je Satanismus ==
Satanismus je vlastně výhonkem křesťanství. Satan je fakticky součástí křesťanského náboženství.Předmětem uctívání v kultickém satanismu je vůdce vzbouřených andělů Satan. Křesťanská teologie a tradice zná celou řadu jmen, která se vztahují k této vůdčí bytosti duchovního zla. Nejznámějšími jmény jsou Ďábel (řecky "Diabolos", totéž co v hebrejštině "Satan", tedy pomlouvač, neboli žalobce, podobně jako u soudu), Lucifer (latinsky "Světlonoš") a další jména. Dnešní satanisté se dělí na několik kategorií.
'''1.'''
Prvním typem satanistů jsou většinou lidé, kteří '''protestují proti křesťanské morálce''' a v satana jako v duchovní bytost často ani nevěří. Křesťanskou morálku považují za pokryteckou, slabošskou a škodlivou. Hlásají víru v člověka, který není spoután žádnými omezeními, žije volně a pokud vysloveně a bezdůvodně neškodí, je mu vše dovoleno
'''2.'''
Druhý typ satanismu vytvářejí především mladí lidé svou účastí na tvorbě nové kultury, která zavrhuje tradiční hodnoty krásy, dobra, života apod. Proti tomu se ve výtvarných a literárních dílech a především v metalové hudbě objevují témata hnusu, krve, smrti masakrů atd. Tito satanisté chtějí především hlavně '''co nejvíce šokovat''' a vydráždit své okolí. Často se jim to i s pomocí oděvu, účesu či typických satanských symbolů daří.
'''3.'''
Třetí typ - '''náboženští satanisté''' se ke své víře hrdě a otevřeně hlásí. Vytvořili si vlastní satanistické náboženství a uctívají satana jako reálně existující duchovní bytost. Vzývají ho a věří, že jim na toto vzívání odpovídá, dává jim sílu a vede je. Mohou provádět i rituály včetně krvavých obětí. I v [[Česko|Česku]] se našly oltáře s kosterními pozůstatky malých zvířat. Satanismus jak ho známe dnes má kořeny v posledním desetiletí minulého století v jedné mystizující sektě nazývané [[Ordo Templi Orientis]], řád O.T.O. - Orientálních templářů tehdy založili [[Karl Kellner]] a [[Franz Hartmann]].
Crowleyův thelemický řád O.T.O., který bývá označován za pramen moderního satanismu, uvádí svoji filosofii jako egoistickou cestu vlastního "Já". Thelema i Crowley prosazují demagogické a manipulující jednání osobnosti, na čemž není z pohledu vlastního ega nic odpuzujícího, natož "špatného". Mocensky působící člověk se stává výzvou k rozvoji ostatních. Nelíbí-li se někomu být manipulován, musí rozvinout své síly tak, aby mohl sám manipulovat jinými. Pokud ale z jakýchkoli důvodů neuplatní svoji vnitřní sílu, bude otrokem a potřebuje být ponižován. A ten, který si vybral cestu otroka, zůstane otrokem. Budete-li se k němu chovat uctivě, bude vás nenávidět, za bezohlednost vás bude milovat… Takto chápané "Zlo" způsobuje evoluci, která je všeobecně chápána jako "Dobro"… Filosofie Thelemy vyrůstají ze známých Nietschových tezí, že nelze donekonečna ustupovat slabým bez reálné hrozby zániku evoluce i lidstva.
== Symboly Satana ==
Jako symboly Satana je často používán : číslo [[Číslo bestie|666]] (podle Janova zjevení je toto číslo symbolem Antikrista hlásajícího příchod ďábla-Satana: …viděl jsem šelmu,….dělala znamení ke cti té první šelmy, vykonávala veškerou její moc,… kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.) další symboly Ďábla jsou obrácený kříž, obrácený pentagram, had, drak, kozel, netopýr, kentaur
Jako ochranný prostředek proti ďáblu je považován: pentagram, oktogram, hákový kříž
== Významné směry satanismu ==
* [[LaVeyův satanismus]]
== Osoby významě spojené s historií satanismu ==
=== Aleister Crowley ===
[[Aleister Crowley]] (1875-1947) básník, spisovatel a autor několika spisů s okultní tématikou, který se prohlásil za Antikrista a Velkou Šelmu poté zorganizoval hnutí, které již provozovalo sexuální rituály a orgie. Založil v Cefalu na Sicílii Satanův klášter řádu O.T.O., ve kterém společně se svýmí žáky získával zkušenosti s démonem prostřednistvím užívání drog, magie a sexuálními praktikami. Tak byly obnoveny obřady, které jsou dobře známé z čarodějnictví. Na nahé tělo nějaké panny se nechávala vytékat krev z obětovaných psů a koček. Při černé mši byla adeptům rozdávána hostie připravená z krve dětí nepřátel hnutí. Crowley, postižený duševní chorobou zemřel v roce [[1947]] v Anglii a svou organizaci zanechal jako dědictví Řádu, který má své hlavní sídlo ve [[Stein]]u u [[Appenzell]]u ve [[Švýcarsko|Švýcarsku]].
=== Charles Manson ===
Velký počet zasvěcenců tohoto řádu později ovlivnil i [[Charles Manson]]. Ten se také prohlásil za Antikrista a nechával se přivazovat ke kříži, před kterým padaly na kolena a naříkaly členky hnutí. Při shromážděních bývala obětována zvířata a jejich krev se vylévala na páry, které provozovaly volnou lásku, a potom se vypila. V noci se Manson společně se svými nejvěrnějšími nohsledy proměňoval v "upíra" a opatřoval lidské oběti pro jejich rituály. Oběti byli přivazovány ke stolu a bylo používáno přístroje tvořeného sedmi noži. Členové hnutí poté pojídali srdce, ze kterého dosud prýštila krev. V roce [[1969]] dal Manson příkaz k zmasakrování sedmi lidí.
=== Anton Szandor La Vey ===
{{viz též|LaVeyův satanismus}}
Snad nejznámějším satanistou z poslední doby je [[Anton Szandor LaVey]] (1930-1997). V roce [[1966]] založil [[Satanova církev|Satanovu církev]] v San Francisku, která je přímou pokračovatelkou Crowleyova řádu. Je to dobře organizované společenství, které spíše než rituální vraždy praktikuje sexuální orgie. Učení této sekty je vylíčeno v Satanské Bibli, která se stala jednou z nejprodávanějších knih Ameriky a jejímž autorem je taktéž La Vey. Tato kniha také obsahuje tzv. Satanské devatero, což je protipól 10 Božích přikázání. La Vey dále vydal Dokonalou čarodějku, a Satanské rituály .
Historie zná další stoupence filozofie zla. Patřil k nim bezesporu i Donatie Alphonse Francois, známější jako markýz de Sade, který rozhodně neměl do svého smýšlení daleko k činům. pověstný v tomto směru byl také maršál a šlechtic Gilles de Retz, zvaný "modrovous", který se dopouštěl rituálních vražd na počest Satana. Za oběma nijak zvlášť nezaostávala čachtická paní Alžběta Báthoryová se svými bestiálními vraždami mladých dívek.
V oblasti literatury a filozofie jsou prvky satanismu shledávány v dílech romantického básníka lorda Byrona. Obdobný duch je shledáván v Baudelairově básnické skladbě "Květy zla". Asi před pěti lety bylo mezi věřícími poměrně módní hovořit o satanských prvcích v sympatiích Karla Marxe vůči antickému bohu Prométheovi, vzbouřenci proti vládci bohů Diovi. V poslední době byl objeven pro naši veřejnost filozof českého původu Ladislav Klíma, který také nešetřil projevy blasfémie vůči křesťanství.
V 60. letech 20. století se vzedmula vlna moderního satanismu. V roce 1966 byla v San Francisku založena Satanova církev. Její velekněz Antonn Szandor La Vey v témže roce prohlásil, že Bůh zemřel a nastává doba uctívání Satana. Tato církev po třech letech existence čítala asi 6 tisíc členů. K dalším známým satanským společnostem v USA i v Evropě patří kromě jiných také Asmodeova společnost, Církev posledního soudu a Satanská bible.
Za zvláštní odrůdu lze považovat satanismus, který je šířen prostřednictvím žánrů moderní hudby. V oblasti industriálních směrů jde například u filosoficko-hudebního sdružení Come Organisation o programové oslavy masových vrahů a šílenců. K nejoblíbenějším patří bezesporu falešný mesiáš Charles Manson, kterému bylo prokázáno 36 vražd, zřejmě kultických (mj. zavraždil i herečku Sharon Tateovou). Manson, jehož zásluhou se zřejmě satanismus dostal do rockového metalu, se vyhlašoval za mesiáše, který prý vyprovokuje gigantickou válku, po níž má zůstat naživu 144 tisíc vyvolených. Ve vězení pak Manson prohlašuje, že je napůl Bohem a napůl Ďáblem. Před popravou pak hovoří o tom, že je víc Satanem než Bohem.
Vděčnou hrdinkou industriálních žánrů (skupina Come Organisation) je také nacistka Ilze Kochová, která při mučení měla lidem stahovat kůži zaživa. Nadšení zde budí i činy Adolfa Hitlera a kambodžského PolPota jakožto osobnosti, které dokázaly pohnout masy ke genocidám ohromných rozměrů. K základním bodům programu této hudební skupiny patří umné využívání zvuků k vytváření iluze hrůzy a poukazování na špínu v duši člověka. ComeOrganisation chtějí být ventilem, či spíše stokou, která tuto špínu vyplaví z člověka ven.
Dnes vcelku populární metalový satanismus využívá halasně razantní a dynamické hudby, která je jinak typická pro všechny metalové směry. Vybíjí se v teatrálním líčení hrůz, kosmických katastrof, vizí nebe a pekla apod. Hvězdy satanistického metalu se nechávají zvěčňovat na obrázcích v co nejpříšernějších podobách a silně tak podporují jakýsi kult ohyzdnosti, který dnes není jen výsadou rockové atmosféry. Na jevištích jsou používány různé efekty a rekvizity ve formě řetězů, upírských plášťů potřísněných krví atd. Zpěvák Vincence Fournier vystupuje pod jménem čarodějnice z 18. století (Alice Cooper) a předvádí na jevišti příšerné zjevy včetně iluze vlastního gilotinování.
Metalové skupiny, propagující satanismus, prezentují ho nezřídka jako nějaké programové hlásání revolty proti těm, kteří jsou nahoře s tím, že si uvědomují, že boj je nutný, ale nevede k ničemu, protože na konci není nic jiného, než vlastní zkáza. Všechno je prý špatné, samý hnus, jen Satan prý je dobrý, ale jen pro ty, kteří ho uznávají. Satan je vzorem, hýřícím ošklivostí a neustále provokující své nepřátele. Od svých věrných žádá jen to, aby ho následovali do zkázy, což je typické pro každý druh satanismu.
Party tzv feťáků-satanistů mají vytvořeny své vlastní rituály na základě toho, co pochytily z písňových textů, nebo nápodobou od starších, nebo z jiných part. Zdobí se satanskými symboly (Petrův kříž, pentagram), vytváří si pověry (obavy ze Satanovy pomsty), vyznávají svátek Satana (dne 6. 6. každého roku podle satanského čísla 666). O tomto svátku přijímají nové členy na základě přísahy a někdy při tom devastují hřbitovy.

Vyvolávání satana!

20. října 2006 v 16:36 | Hanulka
In nomine Dei nostri Satanas Luciferi excelsi!
Ve jménu Satana, vládce Země, Krále světa, rozkazuji silám temnot, aby vložili svou pekelnou moc do mých rukou! Rozevře do kořán brány pekel a vyjde z propasti, abyste mě pozdravili jakožto bratra/sestru a přítele! Dejte mi požitku, o nichž hovořím! Vzal jsem jméno tvé za část sebe sama! Žiji jako volné zvíře, těším se z radostí těla! Přeji poctivým a proklínám zkažené! Při všech Bozích Pekel, rozkazuji, aby se vše, o čem jsem hovořil, také stalo! Přijďte a ozvěte se na svá jména! Projevte tak touhy!
 
 

Reklama